PROXECTOS

 • Obra Nova
 • Rehabilitación
 • Reforma
 • Interiorismo
 • Arquitectura bioclimática
 • Arquitectura eficiente
 • Arquitectura autosuficiente
 • Construción Sostible

PLANEAMENTO

 • Desenvolvemento de figuras de planeamento urbanístico
 • Estudos de viabiliadade de promocións
 • Parcelacións urbanísticas
 • Deseño de eco-barrios

BIOCLIMÁTICA_ECOLOXÍA

 • Estudos xeobiolóxicos de terreos mediante radiestesia
 • Construcción bioclimática
 • Construcción ecolóxica
 • Estudos de sostibilidade e análise de ciclos de vida
 • Estudos de eficiencia enerxética

DIRECCIÓNS DE OBRA

 • Edificación unifamiliar, colectiva, comercial, industrial, singulares, etc

MEDICIÓNS

 • Medicións de terreos
 • Medicións de edificacións

COORDINACIÓN EN SEGURIDADE E SAÚDE

INFORMES E CERTIFICADOS

 • Inspeccións técnicas de edificios (ITEs)
 • Certificados de eficiencia enerxética
 • Informes periciais
 • Informes/certificados de taxación

ASESORAMENTO

 • Asesoramento técnico
 • Asesoramento urbanístico
 • Asesoramento enerxético
 • Asesoramento bioclimático

INFOGRAFÍA

Infografía 2d/3d/4d